APEL O ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI
W PRZYPADKU PRZESTĘPSTW

Świat, październik 2006 roku
do
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Przewodniczącego Rady Ministrów
Kół Parlamentarnych
oraz mediów

My niżej podpisani wyrażamy swoje poparcie dla ogólnej zasady, według której:

Nie może być w Polsce tajne, co jest przestępstwem.


Zwracamy się do posłów o wprowadzenie w życie ustawy realizującej tę zasadę, która daje prawo do odtajnienia, upublicznienia, a w szczególności do przekazania właściwym organom ścigania wszelkich dokumentów i danych opisujących działania o znamionach przestępstwa. Zasada ta dotyczy wszelkich chronionych obecnie tajemnicą przestępstw okresu niesuwerennej Polski, utajnionych jeszcze dokumentów puczu wojskowego WRON, jeśli takie istnieją, przestępstw WSI oraz innych służb, jeśli takie miały miejsce, chronionych przed ściganiem przestępstw opisanych w aktach IPN, możliwości otwartości rozpraw sądowych, itp. Dotyczy ona jednak także obecnej i przyszłej Polski.

Jesteśmy przekonani, że chronienie prawem przestępstwa jest w swojej istocie zaprzeczeniem prawa oraz prowadzi w konsekwencji do jego niespójności logicznej.

Popularny pogląd według którego państwo, a w szczególności jego niektóre służby potrzebują w szczególnych przypadkach przestępstw, aby mogły efektywnie działać wzbudza uzasadnione obawy czy jest to nasze własne państwo, czy obce. Pogląd ten opiera się naszym zdaniem na niewłaściwych przyzwyczajeniach będących konsekwencją niewoli i braku identyfikacji z własnym państwem.

W szczególności nie jest przestępstwem zgodna z prawem przemoc organów ścigania, ani nie jest nim działalność wywiadu. Nie ma powodu, dla którego tworząca swoje prawa suwerenna Polska nie potrafiłaby zapewnić zgodności pomiędzy nimi a działaniem własnych instytucji.

Zasada powyższa nie ogranicza tajności działań polityki jeśli nie są to działania przestępcze. Prawidłowo wprowadzona w życie uzdrowi zaufanie obywateli do państwa.

Nasz list jest otwarty do podpisu dla każdego, kto się z nim solidaryzuje. Podpisy są jawne.

Informacje, podpisy