Ewolucja przez samoodniesienie


Tłumacznie jeszcze nie gotowe
Autor: Zbigniew Lisiecki,     1.3       (poprzednie wersje) 
  1.0             15.02.2009
1.1             19.02.2009
1.2             23.02.2009
1.3             24.02.2009

This list is only for documentation purposes.
Old versions are considered as not valid any more.
 
 1. Obecny standard wyjaśniający ewolucję gatunków przy pomocy naturalnej selekcji konkurujących form oraz przypadkowego dryftu genetycznego jest niepełny. Proponowana synteza opisuje mechanizm sprzężenia zwrotnego realizowanego przez pętlę zamykaną następstwem generacji jako główny silnik ewolucji. Fenotyp jest nadal kształtowany przez dobór naturalny.

  Teoria prezentowana poniżej ma status hipotezy. Artykuł został wysłany do parsy fachowej celem publkacji. Przedstawiona wersja nie jest wersją ostateczną.  1. Silnik ewolucji
   1. Dlaczego współczesne rozumienie jest niewystarczające
   2. Model sprzeżenia zwrotnego
   3. Naturalne spektrum
   4. Dlaczego dochodzi do syntez

  2. Przykłady
   1. Zachowania godowe
   2. Nagłe skoki ewolucji i oddzielanie się gatunków
   3. Pojawienie się życia na ziemi
   4. Hipoteza boga i pojawienia się języka
   5. Odzyskanie kontroli na systemami społecznymi
   6. Evoluująca planeta - Co nastąpi po ludziach ?

  3. Dodatki
   1. FAQ - często zadawane pytania

 2. Silnik ewolucji

  Teoria Evolucji (TE) zbudowana na pracy Karola Darwina wyjaśnie ewolucję jako nawarstwianie się drobnych zmian, które okazały się efektywniejsze w konkurencji między wieloma organizmami. Jej tzw. "nowa synteza" podsumowała pracę wielu naukowców do późnych lat 40-tych. W połowie lat 60-tych, po odkryciu DNA dodany został tzw. "genetyczny punkt widzenia". Nadal jednak współzawodnictwo mędzy wieloma formami jet uważane za główny motor ewolucji.
  1. Dlaczego współczesne rozumienie jest niewystarczające

   Współczesny standard (TE) jest atakowany jako niewystarczający w ważnych przypadkach. Żywa dyskusja w nauce i ogólnie w społeczeństwie trwa nadal. W 40-tych latach dryft genetyczny został uznany jako mechanizm ewolucji alternatywny w stosunku do doboru naturalnego. Miał on wyjasniać zjawiska, z którymi dobór naturalny nie radził sobie zbyt dobrze.

   Jednak otwarte pozostaje pytanie, czy dobór i dryft mogą być traktowane jako wzajemne alternatywny, skoro pokrywają się one częściowo co do przyczyny, przez którą są wywoływane.  (1) 
     Zob. także faq.6 poniżej  
   Dryftowi genetycznemu brak bezpośredniego wytłumaczenia jego trwałości. Z tego powodu wygląda on raczej na prawidłowy opis zjawisk niż na wytłumaczenie ich mechanizmu i przyczyny.

   Nie do uniknięcia wydaje się podsumowujący wniosek, zgodnie z którym dodawanie do doboru naturalnego nowych mechanizmów ewolucji powoduje raczej zaciemnienie teorii niż wyposaża ją w bezpośrednie, prawidłowe i przekonywujące wyjaśnienie.

   Poniżej podaję listę zjawisk nie wyjaśnionych dobrze i bezpośrednio przez TE, które z drugiej strony przedstawiony tu model wydaje się wyjaśniać łatwiej.
   1. Rytuały godowe w biologii

    Pochodzący z doboru naturalnego wymóg efektywności wydaje się zaprzeczać różnorodności form jakie powstały w obrębie rytuałów godowych. Nikt nie wie tak na prawdę dlaczego jeleń nosi rogi. W uzasadnianiu tego zjawiska wyborem dokonywanym przez samicę brakuje logicznej przyczyny. Sam dryft genetyczny z kolei nie wyjaśnia dlaczego te zjawiska są tak silne i istotne w przypadku prawie każdego gatunku. Także homoseksualizm wydaje się należeć do tej kategorii zjawisk.  (2) 
      TE sugeruje np. jako możliwe wytłumaczenie homoseksualizmu zysk, jaki daje wspólna opieka nad potomstwem. Jednak w ten sposób wyjaśniona jest tylko przyjaźń, a nie pociąg erotyczny.  
   2. Nagłe skoki ewolucji i długie przerwy bez zmian

    Ewolucja gatunków ukazuje długie okresy, podczas których gatunki trwają bez istotnych zmian oraz następujące nagłe zmiany, przy których pojawiają się nowe gatunki. Jak przyczyna sugerowane były zmiany środowiska (np. klimatu), jednak ich bezpośredni związek nie został dowiedziony.
   3. Samo pochodzenie mechanizmu DNA

    Ewolucja może zgodnie z TE mieć miejsce dopiero, kiedy jej podmiot (tutaj mechanizm DNA) w ogóle istnieje. Jednak w jaki sposób on w ogóle powstał ? Także dryft genetyczny dotyczy raczej istniejących systemów niż ich nagłego pojawienia się, które jednak jak wiemy miało miejsce. Pojawienie się pierwotnych cykli chemicznych wydaje się nie być wyjaśnione przez TE w przekonywujący sposób.  (3) 
      Ten punkt stanowi częsty zarzut ze strony kreacjonistów.  
   4. Systemy społczene, ewolucja kultury

    Mechanizm bazujący na doborze naturalnym proponowany przez TE powinien stosować się także do ewolucji ludzkiej kultury, systemów społecznych, finansowych etc. Jednak TE wydaje się nie wyjaśniać ich wystarczająco.
   5. Ewolucja bez żadnej konkurencji

    Nawet bez konkurujących form ewolucja może mieć miejsce a nowe złożone formy mogą się nagle pojawiać. Wiele przykładów z poprzednich punktów należy do tej kategorii. Inne przykłady to zdobywanie nowych środowisk, gdy sama ilość dostępnych zasobów wyklucza presję selekcyjną. Jednak nawet bez konkurującyh partnerów takie systemy ewoluują.
   6. Jeden ewoluujący organizm

    Jednak nawet bez konkurentów i bez zewnętrznego środowska ewolucja jednego organizmu (lub choćby jednej funkcjonalności) jest możliwa. Przykład hipotezy Gaii opisuje ewolucję biosfery jao całości sugerując, że nie da się pojawiającej się spójności sprowadzić do ani wytłumaczyć samą ewolucją jej podsystemów. Choć fakt ten wydaje się trwialny w wytłumaczeniu jednak TE go nie opisuje ! TE nie podaje przecież mechanizmu, przy pomocy którego ewolucja gatunków mogłaby prowadzić do powstania obejmującego ją ekosystemu np. biosfery jako całości. Odnośnik do konkurencji między podsystemami nie wydaje się tu wystarczający.

    W oczywisty sposób ziemia rozwija się jako całość nawet bez innej konkurującej planety ! Także dopasowanie do jakiegoś środowiska (adaptacja) nie może wystarczającym wyjaśnieniem, w przypadku gdy takiego zewnętrznego środowiska po prostu brak. Oczywiście ekosystem dryfuje w pewnym kierunku, jednak nie znamy przyczyny ani jego kierunku, ani szybkości. Dryft wielkości biosfery jako całości wydaje się dziwny.

    Pewne samodopasowanie wydaje się jedyną drogą wyjścia, jednak standardowa teoria nie wyjaśnie dlaczego w ogóle ma ono miejsce.


   TE z pewnością częściowo dotyka tych problemów, jednak oferowane rozwiązania wydają się co najmniej mało bezpośrednie, efektywne i przekonywujące. W pewien sposób wydają się one pomijać rzeczywistą przyczynę zmian. Jednak na wyższym poziomie abstrakcji taka przyczyna istnieje.  (4) 
     Tradycyjnie ewolucjoniści zaprzeczają samej możliwości takiej przyczyny odrzucając zarzuty ze strony kreacjonistów.  
  2. Model sprzeżenia zwrotnego

   Jak opisane zostało powyżej natura ukazuje tendencję do ewoluowania w kierunku większej złożoności nawet ponad zastosowania mechanizmu doboru naturalnego. W jaki sposób do tego dochodzi ?

   Ten artykuł uzasadnia zmianę sposobu patrzenia. Źródło siły zasilającej ewolucję dopatruje się on w samoodnoszącym się sprzężeniu zwrotnym realizowanym przez następstwo generacji. Dobr naturalny pozostaje jednak głównym mechanizmem nadającym kształt konkretnym fenotypom. Niniejszy artykuł wskazuje na naturalne sprzeżenie zwrotne jako na rzeczywisty silnik ewolucji. W organizmach żywych sprzężenie to realizowane jest przez sekwencję generacji dziedzicącą i wzmacniającą funkcjonalności zapisane w genotypie. Rodzice chowają dzieci, które można traktować jako kopie podobne do nich samych. To sprzeżenie zwrotne utrzymywane jest w ruchu przez zasilanie energią ze słońca.

   Nadal istotnemu doborowi naturalnemu przypisywana jest tylko rola kształtująca fenotyp. Dobór naturalny decyduje o postaci poszczególnych gatunków. Nie jest on warunkiem koniecznym, żeby ewolucja miała miejsce. Bez niego wypełniane są po prostu wszystkie możliwości niszy ekologicznej tak długo, aż natrafią na granicę rozpoczynającą dobór naturalny.

   Aldow the ineritance plays in the evolution of organisms undeniably the central role traditionally a genetic drift has been considered as the counterpart to the natural selection. This omitted the the selfamplification, which the model presented here stresses. As a consequence the whole theory was widely half-undestood in the society and importand phenomena has been half-explained by the science.
 3. Przykłady

  1. Hipoteza boga i pojawienia się języka

   Niniejszy rozdział jest wysoce spekulatywny. Został on zawarty w tym artykule, aby zademonstrować potencjalną siłę nowej teorii. Jednak jego konieczna weryfikacja przy pomocy badań może przesądzić, że podany tu obraz jest dużym uproszczeniem, lub że w ogóle nie jest słuszny.

   Przyjmijmy jako obiekt rozważań grupę hominidów jako wspólnotę społeczną związaną wymianą sygnałów symbolicznych dotyczących poszczególnych indywiduuów, jak np. dotyczących wychowania potomstwa, hierarchii w grupie, wspólnych zagrożeń, etc. Przyjmijmy dla prostoty, że sygnały dotyczą tylko tematów społecznych grupy i podlegają realizacji przez instancję psychiki każdego indywiduum tej grupy.

   Przyjmijmy ponadto, że system ten jest wystarczająco bogaty, żeby móc aby pewnego dnia (ewentualnie w wyniku złamania się jego struktury) zostać zastosowanym poza przypisanym mu obszarem tematów społecznych do opisu zewnętrznego świata poza grupą. W momencie tym drzewa, góry i jeziora nabierają cech ludzkich, stają się "nim" lub "nią" ! Tacy hominidzi zaczynają "słyszeć" co "mówią góry". W oczywisty sposób jest to nadużycie kompetencji społecznych.

   Istotne jest jednak, że to faszywe zastosowanie zamyka pętlę silnego sprzężenia zwrotnego. Dotknięta nim grupa hominidów pozyskała nagle (abstrakcyjne) środki do oddziaływanie na środowisko spoza obszaru społecznego, które z koleii wpływają na przedefiniowanie ról społecznych i samej wspomnianej powyżej instacji psychiki. Następuje eksplozja języka i ludzkiej kultury. Jako cień tego procesu pozostają swojego rodzaju "duchy". Ludzie nadal słuchają natury podobnie jak czynią to w stosunku do swoich rodziców.

   Nie miała w tym przypadku miejsca ani żadna konkurencja, ani dobór naturalny, lecz tylko silne sprzężenie zwrotne wyzwoliło rozwój i pojawienie się nowych kompetencji. Do powstania opisanego mechanizmu nie był wręcz konieczny najbardziej wśród sąsiednich gatunków rozbudowany mózg. Wręcz słabość, która doprowadziła do nieprawidłowego zastosownia zamykającego sprzężenie zwrotne okazała się decydująca.  (8) 
     Interesujące pytanie pojawia się gdy rozważymy, czy opisany rozwój był konieczny lub w jakiś sposób do przewidzenia. Przykładowo znana jest skłonność słoni do podobnego błędu traktowania kości swoich zmarłych krewnych jakgdyby byli oni nadal żywi.  
 4. Dodatki

  1. FAQ - często zadawane pytania


Copyright © by the author, evot.org 2009