Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej o usunięcie z Konstytucji niekaralności sędziów.


autor: Zbigniew Lisiecki, 25.07.2017


My niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy się całkowitego usunięcia z Konstytucji Polskiej artykułu nr. 181 o obecnym brzmieniu:

Art. 181.

          Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.


Uzasadnienie:
Istnienie tego artykułu w Konstytucji nie ma żadnego uzasadnienia.
Jego usunięcie jest logicznie konieczne ze względu na wymóg równości wobec prawa oraz praktycznie konieczne ze względu na obecny stan zapaści sądownictwa w Polsce Usunięcie samego artykułu 181 bez innych zmian Konstytucji nie powoduje żadnych innych następstw i może zostać dokonane głosowaniem w Polskim Sejmie.

Podpisy składać można tu: http://www.citizengo.org/pl/signit/72789/view?m=4,
a tu: https://www.petycjeonline.com/apel_o_reform_wymiaru_sprawiedliwoci_dla_dobra_polski jest ogólny apel a reformę wymiaru sprawiedliwości.© 2019  Z.Lisiecki