Zbigniew Lisiecki

Wolna od obcej agentury, sitw, „układów” i publicznych cynicznych kłamstw, sprawiedliwa, praworządna Polska.

wersja 1.0      02.12.2021   (poprzednie wersje)  
  0.5,         24.07.2021
1.0,         02.12.2021
 
Wstęp ...

To jest lista niezbywalnych postulatów, których pominięcie przez partie lub inne siły polityczne w Polsce prowadzi w mojej opinii do wniosku o braku rzetelności tego ugrupowania. Nawet jeśli nie uda się ich od razu realizować, powinny one znaleść się w każdy programie.

Ta lista dokumentuje stan wiedzy i świadomości sytuacji politycznej Polski w 2021 roku autora, co może ulec zmianie. W szczegółności nie jest to jeszcze zamknięty program polityczny, bo znajduje się w fazie rozwoju. Należy traktować go jako inspirację do takiego programu. Proszę zwrócić uwagę na datę i numer aktualnej jego wersji.


1.  Upublicznienie Aneksu do Raportu WSI

... oraz innych podobnych rejestrów obcej agentury2.  Niezwłoczne upublicznienie prac Podkomisji Smoleńskiej oraz Komisji ds. Reparacji Wojennych w ich obecnym stanie.

Oczywiście chodzi o upublicznienie wszelkich zebranych materiałów i prac, czyli dowodów, które prowadzą do wniosków karnych, a nie samo przedstawnie tych wniosków w reklamowym filmie.3.  Ściganie jako nieprzedawnialnych wszystkich mordów politycznych okresu PRL, Stanu Wojennego oraz okresu III RP, przywrócenie śledztw !

Żaden człowiek, żadna wspólnota nie może zrezygnować z dochodzenia prawdy o mordowaniu swoich członków. Kto rezygnuje nie zasługuje na uwagę, jako podmiot polityczny w Polsce.4.  Wniosek do Rosji o zwrot wszystkich kopii akt Urzędu Bezpieczeństwa oraz innych służb wytworzonych w Polsce i przez Polaków

Niszczone podczas Rządu Tadeusza Mazowieckiego akta "bezpieki" zostały wcześniej skopowane na klisze filmowe, które wywiezione zostały (zapewne osobiście) przez generała MSW Bułę do centrali na Łubiance.  (1)  
  Znaczna część archiwum GZI MON i WSW została z polecenia gen. Buły zniszczona. Ujawnienie tej sytuacji spowodowało powołanie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zarządzeniem nr 31 z dnia 26 lipca 1990 roku specjalnej komisji, której zadaniem było "zbadanie przyczyn, okoliczności i skutków niszczenia dokumentów archiwalnych Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej". Kolejnym zarządzeniem nr 37 z 10 sierpnia 1990 roku komisji tej powierzono kontrolę "stanu zasobu archiwalnego i sposobu postępowania z dokumentami o wartości archiwalnej w terenowych organach WSW (zarządach i podległych im wybranych oddziałach)" (Załączniki nr 6 i 7)., w: "Raport Podkomisji Nadzwyczajnej do zbadania działalności byłej Wojskowej Służby Wewnętrznej" pod przewodnictwem Janusza Okrzesika (tzw. Komisji Okrzesika), Sejm RP, 1991, za: IPN.

(Ten przypis pochodzi z wikipedii, z hasła gen.Edmund Buła.)
 

W ten sposób Polska pozbyła się ważnych dokumentów o obcej agenturze, podczas gdy Rosja podiada nadal pełny ich zestaw. Te dokumenty (a przynajmniej ich kopie powinny wrócić do Polski. Nie wiemy, czy taki postulat zostanie kiedykolwiek zrealizowany, jednak Rząd który rezygnuje z jego postawienia, rezygnuje z wolnej od obecej agentury Polski. Przekazane do Moskwy dane osobowe służyć mogą do szantażowania tych osób. Dlatego zwrot akt jest w ich własnym interesie, a postawienie go niezbywalnym dowodem, że państwo polskie dba o wszystkich swoich obywateli niezależnie od tego, jakim ocenom podda się ich postawę.5.  Powołanie Komisji ds. Oszacowania Reparacji Wojennych ze Strony Rosji.

Chcemy dobrosądziedzkich stosunków z Rosją, a nie da się oprzeć ich na pominięciu tych strat i krzywd. Niezależnie od faktu, czy będziemy potrafili te reparacje uzyskać, należy je nazwać i oszacować, choćby tylko dla wiedzy przyszłych pokoleń. A wiedza jest wartością wyższą niż materia, bo ona inspiruje świadomość6.  Usunięcie z instytucji państwa polskiego wszystkich osób powiązanych własnym udziałem, rodzinnie lub innymi zależnościami z agenturą obcych państw, w szczególności z agenturą sowiecką.

Nie można wykluczyć, że osoby uwikłane w komunizm i jego "służby" są szantażowane !

W szczególności w ich dobrze pojętym własnym interesie należy wyłączyć ich z udziału wszędzie tam, gdzie mogliby zostać poddani presji. Niestety czasami ich sama podświadoma własna wiedza o możliwości szantażu może wpływać negatywnie na ich postawy, bo zamiast wycofać się samemu, ulegć nawet rzekomej tylko obcej presji może im wydawać się łatwiej i bezpiecznej.

Społeczeństwo polskie ma obowiązek bronić ich przed nimi samymi.

Siły polityczne w Polsce, które nie podejmą publicznie tego tematu oceniam jako mało poważne - nie zdają sobie sprawy z konsekwencji.

Do tego punktu należy przykładowo usunięcie z wojska, policji lub innych organów oraz pozbawianie stopni wojskowych osób uwikłanych w udowodnione zależności od wywiadów obcych państw, w tym niebezpośrednie zależności jak te ze Stanu Wojennego. Chodzi tu częstokroć o osoby, które zaświadczają swoją lojalność wobec Polski, posidają jednocześnie stopnie wojskowe w siłach Rosji. Osób tych nie zwolnione z przysięgi wobec Rosji, lub po kursach w Moskwie władze Rosji nadal posiadają metody nacisku na nie.

Szczególnie z wrażliwych na naciski instytucji, jak IPN, lub podobnme usunięte muszą zostać osoby powiązane rodzinnie lub środowiskowo z osobami poddanymi śledztwu IPN, a wyniki takich dotychczasowych śledztw należy poddać weryfikacji. Nikt nie może uczestniczyć w ocenie odpowiedzialności za przestępstwa komunizmu samego siebie ani swoich bliskich.7.  Usunięcie z urzędów wszystkich osób, które rażąco łamały prawo, w szczególności sędziów, prokuratorów, wyższych urzędników i postawienie im zarzutów karnych oraz przywrócenie postępowań karnych w ich sprawach umorzonych wbrew prawu.8.  Nieprzedawnialność przestępstw, ani roszczeń, których poszkodowani nie mieli praktycznej możliwości dochodzenia swoich praw, lub te dochodzenia uczyniono wbrew sensowi prawa nieskutecznymi.

W szczególności oznacza to nieprzedawnialność w trakcie trwania procedur sądowych i administracyjnych. Celowe przedłużanie takich procedur w celu osiągniecia rzekomego przedawnienia roszczeń sprowadzą samą instytucję przedawnienia do farsy. Roszczenia, które "przedawniły się" w ten sposób powinny być przywrócone.9.  Pełne ujawnienie i usunięcie obcej agentury z Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych oraz organizacji działających społecznie.

Dane z IPN mówią o 10 % księży, którzy poszli na współpracę, niekiedy z niepełną świadomością, co ona oznacza. Bez ujawnienia wszystkich nawet tych mało istotnych związków nie uciekniemy od podejrzeń, że dawne SB tych księży nadal szantażuje.

Także w tym przypadku należy uwzględnić fakt, że osoby, które przekonane zostały do współpracy z organani obcej agentury, jak SB, są jednocześnie sprawcami i ofiarami. Państwo Polskie ma obowiązek nie tylko ścigania przestępstw, wyjaśnienie możliwych obecnych zależności i bezprawnych napisków, oraz przywrócenia prawdy społecznej, lecz także obrony swoich obywateli przed nimi samymi, jeśli ze względu na potęgę aparatu przemocy nie są w stanie obronić się sami.10.  Procesy karne wobec podmiotów polskich oraz zagranicznych, które wbrew prawu lub sprawiedliwości przejmowały lub niszczyły dorobek materialny Polski lub czerpały korzyści z takiej destrukcji.

W szczcególności chodzi tu o przestępstwa lub destrukcję społeczną tzw. okresu transformacji. Sformułowanie "lub destrukcji" odnosi się do możliwości, że osoby biorące w nich udział mogły one same, lub ich środowiska zmodyfikować prawo w taki sposób, żeby wykluczyć poddanie ich sankcjom karnym. Zdroworozsądkowa ocena i namysł społeczny, czy chodzi o celową, zaplanowaną destrukcję w celu osiągnięcia korzyści jest tu nieodzowna, a zasada wg, której decyduje zapis prawa w momencie dokonania musi zostać po głębokim namyśle zmodyfikowana. Celowowa, choć do uniknięcia destrukcja wartości innych osób jest zawsze bezprawiem, bo celem prawa jest ochrona sprawiedliwości.11.  Zwrot zagrabionego przez przedstawicieli obcej agentury (w tym PZPR) oraz różne sitwy mienia prawowitym właścicielom oraz wsparcie dawnych właścicieli w odbudowie sprawiedliwej, służącej społeczeństwu struktury własności.

Nie tylko polska wieś pozostaje bez prawowitej własności dworów bezpańska, niczyja i narażona na każde uderzenie.

Prawo polskie zarówno przedwojenne, to okresu komunizmu, jak i obecne gwarantuje ochronę prawa własności. Nie ma w tej ciągłości dziury, która umożliwiałaby odebranie komuś jego własności zgodnie z prawem.

Do tego punktu należy natychmiastowy zwrot prawowitym właścicielom nie zagospodarowanych, lub nie wykorzystywanych, a będących w rękach państwa polskiego dworów, pałaców, łąk, nieużytków, lasów oraz nieruchomości, w tym nieruchomości miejskich oraz wsparcie odbudowy struktury własności. Taki zwrot nie pociąga za sobą żadnych złych skutków materialnych.

Innym przykładowym elementem tego punktu jest unieważnienie i korekta fałszywych tj. bezprawnych wpisów hipotecznych, w szczególności wpisów okresu PRL dokonanych nawet wbrew obowiązującemu wtedy prawu.

Jakkolwiek konieczna jest otwarta dyskusja nad konsekwencjami oraz możliwmi rozwiązaniami, jednak pominięcie tu procedur karnych mogłoby oznaczać kontynuację bezprawia.12.  Niezwłoczne wykonanie wszelkich prawomocnych wyroków sądowych przed wszelkimi innymi reformami.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie może akceptować nie wykonywania prawomocnych wyroków polskich sądów, co ma w dzisiejszej Polsce niestety miejsce. Przykładem jest nie wykonywanie na masową skalę, setkami wyroków Sądów Administracyjnych przez Prezydenta Warszawy, zarówno obecnego, jak i poprzednich.13.  Rewizja wszystkich wyroków sądowych, które ewidentnie i rażąco łamały lub łamią prawo, logikę lub sprawiedliwość wraz z postępowaniami karnymi wobec osób, które dopuściły do tego łamania.

Niestety mamy w Polsce do czynienie z fałszywymi wyrokami sądowymi. Rewizja nadzwyczajna jest z tego powodu konieczna. Nie może być uznane za zgodne z prawem, co z nim w oczywisty sposób zgodne nie jest. Chodzi w tym przypadku i oczywiste niezgodności widoczne powszechnie.14.  Odpowiadające powadze spraw kary za celowe odwlekanie decyzji sądów lub urzędów, które de facto oznaczało odmowę wydanie wyroku lub decyzji, lub umarzania spraw, co prowadziło do oczywistej odmowy sprawiedliwości.

Do tego punktu należą istotne sankcje karne dla prokuratorów unikających ścigania przestępstw. Odpowiednie procesy karne powinny ujawnić ukryte, działające wbrew prawu zależności.15.  Przywrócenie prawa, zgodnie z którym grzywny i kary nałożone na wyższych urzędników ponoszą jako sprawcy oni sami, jeśli tylko im osobiści da się przypisać winę, a nie kary, które zamiast nich nich ponosi urząd, czyli w konsekwencji podatnicy, a częstokroć w procencie osoby, które wygrały proces o nałożenie grzywny.16.  Zniesienie fałszywego zwyczaju utajniania nazwisk osób, którym postawiono zarzuty karne.17.  Przywrócenie równych praw ojców i matek po rozwodzie oraz pociągnięcie do odpowiedzialności sędziów i urzędników uwikłanych w prześladowania ojców.

To jest problem ogólnoeuropejski, a wynika on z dramatycznego zaburzenia równowagi między męską i żeńską cześcią społeczeństwa. Nie przywrócimi tej równowagi od razu, bo nie przywrócimy brakujących do życia, którego zostali pozbawieni. Niemniej krzywda ojców, których bez ich winy pozbawia się kontaktu z ich ukochanym dzieckiem jest nie do zaakceptowania w żadnym społeczeństwie i musi być naprawiona niezwłocznie.18.  Pozbawianie statusu posła lub reprezentanta osób, których przestępcza lub aspołeczna działalności została zatajona przed wyborcami, a mogłaby ona istotnie wpłynąć na wynik udzielenia im praw do reprezentacji.19.  Korekta instytucji immunitetu tak, aby przysługiwał funkcji, a nie osobie, odpowiednio usunięcie immunitetu sędziowskiego w obecnej formie z Konstytucji

Dokładniejszy opis, jak to uczynić znajduje się pod adresem http://zbyszek.evot.org/immunitet.php20.  Pozbawienie polskich orderów, stopni i innych polskich honorów wszystkich osób nie zasłużonych dla Polski, lecz dla innych państw w tym szczególnie dla Rosji sowieckiej.21.  Ujawnienie i zerwanie tajnych układów oraz innych zależności z państwami lub organizacjami nie mającymi uzasadnienia w oficjalnych traktatach.22.  Wyjaśnienie i pełne upublicznienie oraz ukaranie sprawców tajnych umów z Rosją zawartych na niekorzyść Ukrainy w okresie, w którym Polska podnosiła status reprezentanta Ukrainy w Europie.

Rzeczywiście, Polska uważana była w EU za kraj rozumiejący potrzeby Ukrainy i mogący mówić w PE w jej imieniu. W tym samym czasie Polska miała tajną umowę z Rosją, w której zobowiązała się, że nie będzie wspierała żadnych zmian na Ukrainie bez zgody Rosji ! To nic innego jak zdrada, druga Jałta zorganizowana tym razem dla Ukrainy przy udziale Polski.23.  Wyjaśnienie i ukaranie osób efektywnie współpracujących z KGB po 1989 r., w tym odpowiedzialnych za przekazanie na rzecz obcych państw, np. na rzecz wywiadów Białorusi lub Rosji danych osobowych A. Bielawskiego, świadków Katastrofy Smoleńskiej, itp.

Dane o kontach bankowych, na których opozycja z Białorusi, w tym Aleś Bielacki zbierała fundusze na swoją działalność przekazane zostały z Polski do służb Białorusi, co spowodowało utretę tych funduszy oraz wyroki sądowe wobec opocyzjonistów !

Podobnie wygląda sprawa Rosjan, którz zgłaszali się do ambasady Polski z relacjami z Katastrofy Smoleńskiej. Dane o tych osobach wypłynęły z ambasady do FSB, a słuch po tych odważnych świadkach zaginął.
Państwo Polskie nie może zostawić tego bez pełnego wyjaśnienia odpowiedzialności i losu tych osób.

Trudno wykluczyć, że istnieją podobne przypadku dotyczące innych krajów i naszych w nich przyjaciół.24.  Kary dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia dla osób biorących udział w mordach politycznych.25.  Rewizja ułaskawień Prezydenckich dla członków mafii oraz innych osób, które wydawały wyroki śmierci oraz wyjaśnienie i upublicznienie jak doszły te ułaskawienia do skutku.26.  Istotne sankcje karne dla osób dopuszczających się zdrady państwa oraz nieprzedawnialność takich zdrad, w szczególności sankcje dla osób wykorzystujących swoją pozycję w strukturze państwa na szkodę Polski, efektywnie prowadzone procesy o zdradę stanu27.  Pełne upublicznienie okoliczności bezskutecznych starań o sprawiedliwość i przyczynach fiaska w istotnych sprawach społecznych jak FOZZ, Amber Gold, etc.28.  Przywrócenie statusu żołnierza Polskich Sił Zbrojnych żołnierzom II RP, WiN, AK, itp. oraz objęcie materialnego bytu ich oraz ich rodzin troską państwa. Objęcie taką troską innych osób zasłużonych dla niepodległości.

Nie chce się wierzyć, ale obecnie żołnierzom II RP, nawet tym z Virtuti Militari odmawia się statusu żołnierza Polskich Sił Zbrojnych ! Dziesiątki lat po wojnie, wbrew oficjalnym reportażom w TV ktoś w majestacie państwa polskiego zwalcza środowiska najbardziej zasłużonych.29.  Każdy proces sądowy powinien oferować każdej ze stron i tylko stronom możliwość niecenzurowanego, publicznego skomentowania przebiegu tego procesu i jego wyniku bez związania tego z innymi warunkami prawnymi. Komentarz ten powinien pozostać widoczny publicznie na zawsze.

Środowiska starające się o reformę usuwającą bezprawia sądów stawiają często warunek udziału społeczeństwa w rozprawach za pośednictwem ław przysięgłych. Tu domagamy się tylko pełnej otwartości społecznej. Wnioski przyjdą same. Każdy może żadać wykluczenia konkretnego sędziego ze swojej rozprawy, jeśli znajdzie po temu dobry argument w postaci postawy tego sędziego znanej z innych rozpraw. Pełna otwartość rozpraw jest niezbywalnym warunkiem zdrowych sądów. Co prawda rozprawy są już nagrywane, lecz kto z podsądnych i gdzie jest w stanie te nagrania upublicznić ?30.  Każda gmina powinna oferować swoim mieszkańcom wolną, niecenzurowaną i nieanonimową platformę dyskusji na tematy gminy dostępną tylko dla mieszkańców i dla wszystkich mieszkańców gminy.

Kluczem do walki z lokalnymi sitwami jest dobra komunikacja społeczna. Każdy, kto znajdzie odwagę poruszenia przykrych tematów powinien mieć do tego możliwość zapewniającą spokojną dyskusję, bez obelg i emocji, które taką dyskusję blokują. Decydować powinno spokojne poznanie faktów, a wnioski przyjdą same.31.  Państwo Polskie ściga z mocy prawa wszelkie oczerniające Polskę opinie wydane wbrew faktom, a szczególnie wbrew wiedzy o tych faktach.32.  Celowe, drastycznie fałszywe przedstawienia medialne są ścigane prawem karnym z karami korespondującymi ze skutkami, jakie powodują. Państwo polskie wspiera mechanizmy społeczne pomagające w ocenie faktów.33.  Sankcje karne dla osób parających się zawodowo, za pieniądze oczernianiem innych lub przedstawianiem innych celowo w kłamliwy sposób.34.  Rewizja wydanych wbrew prawu odmów koncesji medialnych wraz z pociągnięciem do odpowiedzialności osób, które te decyzje wydały oraz wyjaśnieniem motywów jakimi się one kierowały.35.  Wsparcie w ochronie obywateli przed zmasowanymi atakami internetowymi jest zadaniem państwa.36.  Państwo polskie oferuje każdemu obywatelowi bezpłatny podpis elektroniczny i cyfrową identyfikację w sieci.Prawa autorskie © 2021  Z.Lisiecki