Warning: include_once(my_translations.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home2/zlisiecki/domains/evot.org/public_html/zbyszek/wybory/zbiorki_poparcia.php on line 6

Warning: include_once(): Failed opening 'my_translations.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php81/lib/php') in /home2/zlisiecki/domains/evot.org/public_html/zbyszek/wybory/zbiorki_poparcia.php on line 6
Elektroniczna Zbiórka Poparcia


Elektroniczna Zbiórka Poparcia

wersja:   0.1   08.04.2023
 

pierwsze czytanie         rozwiń wszystko         zwiń wszystko        

1.  Wniosek o wprowadzenie systemu "elektronicznego poparcia".
Polityka jest formą komunikacji społecznej mającej na celu zapewnienie działania rzeczy wspólnych. Chcielibyśmy przywrócić stan, w którym do polityki idą autentyczni przywódcy oferujący Polsce swoje siły, a nie, jak bywało to do tej pory ludzie pragnący jedynie ugrać coś dla siebie, lub swojego lobby. Aby ułatwić korzystanie z pasywnego prawa wyborczego osobom szukającym dobra wspólnego, mimo, że nie dysponują one wielkimi zasobami finansowymi ani rozbudowanym aparatem partyjnym, lecz troska o innych leży w ich osobowości

wnosimy o umożliwienie nam - obywatelom Rzeczypospolitej - zbierania podpisów poparcia za pomocą aplikacji internetowej.

W szczególności pragniemy wyrażać w ten sposób za pomocą aplikacji mobywatel.gov.pl nasze poparcie dla komitetów wyborczych, które mają zostać naszym zdaniem dopuszczone do głównych wyborów do Sejmu lub Senatu.
2.  Uzasadnienie:
 1. Obecne rozwiązanie jest aspołeczne
  Aby wziąć dziś pasywny udział w wyborach powszechnych zbierane jest zgodnie z obowiązującym dziś Kodeksem Wyborczym z 5.01.2011 poparcie dla komitetów wyborczych, których listy kandydatów mają zostać dopuszczone do wyboru. Jest oczywiste, że jeśli sam system zbierania takiego poparcia tworzy niesprawiedliwy filtr wyróżniający osoby o specyficznych zasobach i który podlegać może na dodatek obcej manipulacji, wtedy o wyborze autentycznych przedstawicieli nie może być mowy i takie wybory stają się farsą demokracji, w której coraz mniej osób chce uczestniczyć. Zdajemy sobie sprawy z silnego motywu nacisków w tym kierunku, aby innych w ogóle nie dopuścić do wyboru.

  Istotnym elementem takiego nacisku jest tworzenie niczym nie uzasadnionych barier i ograniczeń w zbiórce podpisów poparcia społecznego dla komitetów. Osoby planujące swój udział w wyborach zobowiązane są do zebrania tysięcy chronionych danych osobowych, jak imię, nazwisko, PESEL adres i podpis w bardzo krótkim czasie, co ma słabe merytoryczne uzasadnienie. Tylko ktoś o odpowiednich zasobach materialnych, lub organizacyjnych może przerzucić ten balast umizgów do wyborców na innych, których za to opłaci lub zobowiąże w inny sposób.

  Stworzona została w ten sposób nienaturalna sytuacja, w której osoby najbardziej wartościowe, które pragnęły działać bez własnego interesu na rzecz społeczeństwa muszą wpierw upokorzyć się upraszając się o dane osobowe obywateli, choć przecież to społeczeństwo powinno ponosić trud i koszty starań o swoich najlepszych przywódców, a nie odwrotnie. Obecna aspołeczna sytuacja odzwierciedla fałszywy układ spraw, w którym ktoś starający się w swój wybór na reprezentanta innych pragnął w rzeczywistości ugrać przede wszystkim coś dla siebie, a nie zaoferować swoją pracę bezinteresownie innym i stara się tę pozycje uzyskać nienaturalnymi umizgami mającymi coraz mniej wspólnego z tym, co będzie jako reprezentant rzeczywiście czynił.

 2. Nasza propozycja
  Naszą propozycją pragniemy przyczynić się choć po części do odwrócenia tego trendu. Proponujemy odwrócenie ról i przekazanie obywatelom łatwego w użyciu narzędzia, którym mogliby łatwo i bez zewnętrznych nacisków wyrazić swoje rzeczywiste poparcie dla tego lub innego komitetu wyborczego bez zdradzania swoich danych osobowych. W tym celu proponujemy umożliwienie zbiórki poparcia za pomocą aplikacji mobywatel.gov.pl. Posługując się nią potrafimy przecież realizować recepty, kontrolować swoje kary, podobną aplikacją potrafimy składać zeznania podatkowe, etc. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żebyśmy wyrażali w podobny sposób zaznaczeniem na liście swoją wolę polityczną.
3.  Realizacja
 1. Proponowany system nazwiemy "elektronicznych poparciem".

 2. Pojawia się pytanie jaki komitet znajdzie się wtedy na takiej liście w aplikacji mobywatel. Tu wystarczy jednak zebrać wiele mniej podpisów. Naszym zdaniem do dalszej weryfikacji poparcia społecznego starcza 50, aby komitet został zarejestrowany, czyli tego rzędu ile przeciętnie człowiek może mieć znajomych, żeby się nie musiał napraszać obcym ani zatrudniać nikogo zatrudniać. A dodatkowe pole tej aplikacji powinno umożliwiać dodatkowo dopisanie nazwy komitetu nie znajdującego się na liście.

 3. Oczywiście osoby planujące pasywny udział w wyborach będą nadal chciały i potrzebowały przedstawić się publicznie, i zaprezentować swój program także bezpośrednio na ulicy, jednak nie będą już musiały zbierać same podpisów. Wystarcza wtedy jedno zdanie - "Chcesz mnie poprzeć - wpisz to w aplikacji na swoim telefonie komórkowym !".

 4. Tradycyjny sposób zbierania poparcie za pomocą zbiórki podpisów na papierowych listach powinien naszym zdaniem pozostać w mocy. Przekonamy się sami, co dla kogo okaże się lepsze i czy tradycyjna zbiórka poparcia zaniknie w naturalny sposób sama, czy nie.

 5. Proponujemy ponadto, aby umożliwić obywatelom korzystającym z systemu "elektronicznego poparcia" na zmianę zdania podczas trwania zbiórki, tak aby rozmyśliwszy się mogli wycofać swoje poparcie danemu komitetowi, technicznie co nie przedstawia żadnego kłopotu. Liczyć będzie się stan wyrażony pod koniec okresu przewidzianego na zbieranie poparcia. Zakładamy, że tylko niewielki procent użytkowników będzie zmieniał zdanie, co oznacza, że ze statystyk poparcia rosnącego podczas trwania zbiórki i tworzonej w ten sposób bazy danych będzie można skorzystać jeśli tylko uznamy to za wskazane.

 6. Proponujemy też zwiększyć czas zbierania poparcia z obecnie 14-tu dni, tak aby był on bliższy naturalnemu okresowy, w jakim ludzie zwykle zastanawiają się na swoimi preferencjami wyborczymi. Odpada przecież czas potrzebny na weryfikację list papierowych, więc takie wydłużenie czasu nawet do prawie pełnego okresu kampanii nie powinno stanowić wielkiego kłopotu.

 7. Celowo nie proponujemy ani konkretnej ustawy korygującej obecnie obowiązującą ustawę o ordynacji wyborczej ani innej metody, jak zarządzenie, bo nasz postulat wyraża naszym zdaniem bardziej fundamentalną potrzebę społeczną i obowiązkiem obecnych elit politycznych sprawujących władzę jest jego spełnienie takimi metodami, jaki uznają oni za stosowne. Liczy się efekt, a nawet obecna wersja ordynacji wyborczej takiej metody sama w sobie naszym zdaniem bezpośrednio nie wyklucza.
4.  Inne korzyści ze stosowania tej motody
 1. Proponowany system zmierza w kierunku głosowania przez Internet w wyborach głównych. Tu mamy szansę przekonać się na jakie realne przeszkody może on napotkać w naszym kraju, oraz jak i czy uda się je przezwyciężyć. Doświadczenie zebrane systemem "elektronicznego poparcia" może okazać się kiedyś być dużej wartości.

 2. W naszym systemie odpada przekazywanie danych osobowych, które staje się według wiedzy i świadomości w naszym społeczeństwie coraz bardziej problematyczne. Rzeczywiście tradycyjne papierowe listy poparcie otwierają pewne możliwości nadużyć, które nasz system omija. Naszym zdaniem nie jest w ogóle konieczne, żeby komitet wyborczy posiadał pełną wiedzę o osobach, które popierają go z sposób niefinansowy, a gdyby okazało się to konieczne, jest to w naszym sytemie łatwe do uzupełnienia, także np. jako opcja wybierana przez osobę wyrażającą poparcie.

 3. Przy proponowanym rozwiązaniu odpada żmudny proces weryfikacji podpisów, który zwykle budził wiele kontrowersji.

 4. Oczywiście system elektronicznego poparcia, jeśli tylko okaże się skuteczny będzie można zastosować także w wielu innych sytuacjach. W grę wchodzi nie tylko zbiórka poparcia referendów, lecz także wiele spraw poza obecną dziedziną polityki, np. także decyzje regionalnie, etc.
5.  Przewidywane kłopoty
 1. Oczywiście wielkie partie, które za pomocą tradycyjnych papierowych list poparcia zapewniały sobie do tej pory nie dopuszczenie do wyborów prawie nikogo z mniejszych komitetów, nigdy nie zgodzą się dobrowolnie na zaproponowane rozwiązanie za pomocą aplikacji mobywatel. Jedyną drogą wydaje się być społeczna zbiórka podpisów pod tą propozycją, która może wywrzeć odpowiednią presję. Dlatego list ten umieścimy do podpisu dla każdego obywatela na stronach https://www.petycjeonline.com/wniosek_o_umoliwienie_zbierania_podpisow_popracia_list_wyborczych_za_pomoc_aplikacji_mobywatel.

 2. Istniejące na polskiej scenie politycznej siły będą zastrzegać się że taka propozycja jest niemożliwa do realizacji z powodów ustawowych obowiązującej ordynacji wyborczej lub wielu innych formalnych powodów. Niemniej "tabakiera dla nosa", a nie odwrotnie. Nie określamy, czy rozwiązanie to ma zostać wprowadzone przez poprawkę do ordynacji wyborczej czy w jakikolwiek inny sposób. Jest oczywiste, że da się ona łatwo zrealizować i merytorycznie nic nie stoi temu na przeszkodzie i to wystarcza !
6.  Podpisy
Tu odnotowujemy tylko podpisy kilku inicjatorów. Pełna lista osób popierających ten projekt, do której dopisać się może każdy znajduje się pod tym adresem: https://www.petycjeonline.com/wniosek_o_umoliwienie_zbierania_podpisow_popracia_list_wyborczych_za_pomoc_aplikacji_mobywatel.
 1. Zbigniew Lisiecki
 2. Janusz Maksymowicz