Zbigniew Lisiecki

Paweł Lenartowicz

Paweł Zdun

Wniosek o ściganie Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości

wersja:   0.3   01.03.2022   (poprzednie wersje)  
  0.2        27.02.2022
0.3        01.03.2022
 

   Międzynarodowy Trybunał Karny (International Criminal Court)
Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego
Po Box 19519, 2500 CM, The Hague, The NetherlandsSzanowny Panie Prokuratorze,


I. Wniosek

wnosimy do Międzynarodowego Trybunału Karnego na podstawie jego Statutu Rzymskiego, a także na ile to zasadne na podstawie ogólnych reguł prawa.

1. o wszczęcie dochodzenia przeciwko Prezydentowi Federacji Rosyjskiej (dalej Rosji) Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi, któremu zarzucamy zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości opisane w Art.7 oraz Art.8 Statutu Rzymskiego  (2)  
  Uwaga: Przypisy nie są częścią tego wniosku, a służą jedynie jako wyjaśnienia lub odnośniki do dalszych materiałów.

Możliwość procedowania takiego wniosku przez Trybunał potwierdzona została publicznie przez Prokuratora Trybunału Karima Khana 25. lutego 2022.
 2. Wnosimy o natychmiastowe wydanie decyzji o tymczasowym aresztowaniu Władimira Władimirowicza Putina oraz wydanie odpowiedniego międzynarodowego listu gończego wraz z innymi środkmi prawnymi koniecznymi w celu zapobiegającymi możliwym dalszym zbrodniom.II. Uzasadnienie:

1. Władimir Władimirowicz Putin wykorzystuje instytucje państwa rosyjskiego jako organizację kryminalną planującą i przeprowadzającą przejmowanie kontroli  (3)  
  Choć używamy słowa "kontrola" nie oznacza ona sprawowania rzetelnej i sprawiedliwej władzy w standarowym rozumieniu tych słów, lecz prowadzi do wykorzystania, degradacji i rozpadu. Pełne wyjaśnienie tych procesów wykracza poza prawo karne i nie jest przedmiotem tego wniosku.  

nad innymi krajami za pomocą przemocy i terroru, szantażu oraz zbrodni dokonywanych działaniami wojennymi, w ramach których miały także miejsce zbrodnie przeciwko ludzkości. Władimir Władimirowicz Putin był funkcjonariouszem KGB - organizacji o zmienionej obecnie nazwie  (4)  
  Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR, zwany skrótowo KGB przekształcony został w 1991 roku w szereg instytucji jak:
 1. Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej,
 2. Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej,
 3. Federalna Służba Ochrony Federacji.
Bez pełnego odkrycia archiwów nie wiemy, czy i na ile zmiana ta oznaczała zerwanie z kryminalną przeszłością. Można jednak podejrzewać, że zarówno styl i metody pracy, jak także wyobrażania lękowe o grożącym podobno Rosji niebezpieczeństwie ze stron tzw. "Zachodu", jak i zawarte w nich psychotyczno-obronne oraz propagandowe motywy ludzkich działań przeniknęły po cześci do różnych instytucji Rosji i przywrócone zostały po części działaniami samego W.Putina, który oficjalnie domaga się przywrócenia mocarstwowej Rosji z epoki działania KGB.

Pytania te nie są przedmiotem naszego wniosku, w którym zaznaczamy jedynie inspirowaną przez Władimira Władimirowicza Putina kontynuację podległych mu instytucji państwa po KGB.
 

, której celem było zdobycie kontroli nad całym światem, a jego publiczne wystąpienia dowodzą, że taki motyw nie jest mu nadal obcy i może być przez niego kontynuowany.

2. Działania te Władimir Władimirowicz Putin realizuje wraz z bezprawnym i zbrodniczym niszczeniem demokratycznego systemu władzy w samej Rosji i zmienianiu go w podporządkowaną sobie nieludzką machinę zbrodni, której modus operandi polega na sianiu przerażenia, morderstwach oraz zbrodniach, które stają się punktami integracji tak zdegenerowanego systemu władzy. Kierowany oraz inspirowany przez Władimira Władimirowicza Putina organizm państwowy dokonał w ramach swojego działania wielu morderstw wśród obywateli własnego państwa zleconych rozkazem, sugestią lub przyzwoleniem, których niepełną listę podajemy pod tym przypisem:  (5)  
 
 1. Aleksandr Lebiedz - generał, udział w wojnach Czeczeńskich
 2. Anatolij Sobczak - mer Petersburga
 3. Siergiej Juszenkow
 4. Anna Politkowskaja - dziennikarka opisująca zbrodnie dokonane przez Rosjan w Czeczenii
 5. Stanisław Markiełow - adwokat
 6. Anastazja Baburowa - dziennikarka „Nowoj Gaziety”
 7. Aleksandr Litwinienko - oficer FSB, który otrzymał od władz zlecenie zabójstwa
 8. Matthew Punchera - naukowiec, który wykazał ślady polonu w organizmie zmordowanego Litwinienki
 9. Boris Niemcow - polityk reform zapoczątkowanych przez Gorbaczowa
 10. Boris Bieriezowski
 11. próby morderstwa na Aleksieju Nawalnym. Dowody że próba morderstwa za pomocą trucizny Novichok podjęta została przez struktury władzy w Rosji przedstawił sam A.Nawalny przez nagranie telefoniczne własnej rozmowy ze sprawcą, który zginął potem także w tzw. "niewyjaśnionych okolicznościch"
 12. i wielu, wielu innych
.
 

Postulat wyjaśnienia okoliczności tych morderstw nie jest objęty główną cześcią naszego wniosku, choć pragniemy zaznaczyć, że prowadzony przez Władimira Władimirowicza Putina aparat państwowy co najmniej poprzez utrudnienia tych wyjaśnień inspiruje do następnych morderstw.

3. Władimir Władimirowicz Putin jest inspiratorem napaści zbrojnych na inne kraje, jak przykładowo:
 1. Napaści zbrojnej na Czeczeńską Republikę Iczkerii, która doprowadziła do zagłady istotnego procenta całej ludności kraju, oraz degradacji życia społecznego, jakie istniało przed tą napaścią  (6)  
    Jakkolwiek Federacja Rosyjska odmawia odpowiedzialności za te zbrodnie, niemniej setki skarg wpłynęły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ECHR), o czym odnośniki do dalszych informacji znaleźć można wręcz na stronach wikipedii.  

  . Zamordowany przez Rosjan został przy tym też prezydent tego kraju, Asłan Maschadow.

 2. Przeprowadzone przez siły zbrojne Rosji w 2008 roku czystki etniczne w Republice Osetii Południowej. Wniosek w tej sprawie złożyła do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Gruzja.

 3. Ludobójstwo w Republice Abchazji 1992. Wniosek do niniejszego Trybunału złożyć planuje Gruzja.

 4. Powstrzymana w 2008 roku międzynarodowymi protestami agresja militarna na Gruzję. Niemniej siły pro-putinowskie usunęły Prezydenta Gruzji Saakaszwiliego z urzędu oraz doprowadziły do jego prześladowań które groziły mu i grożą śmiercią.

 5. Władimir Władimirowicz Putin przejął osobistą odpowiedzialność za wyjaśnienie przyczyn mającej miejsce 10-tego kwietnia 2010 roku na terenie Rosji Tragedii Smoleńskiej, co nie zostało dokonane, co do której jednak przedstawiono dowody na zaplanowaną i przeprowadzoną zbrodnię na Prezydencie Polskiej Rzeczypospolitej Lechu Kaczyńskim wraz z rządzącą wtedy elitą państwa Polskiego, w tym z przywódcami Sił Zbrojnych RP.

 6. Wspieranie terroryzmu państwowego na Bliskim Wschodzie: Przykładem jest udział w wojnie domowej w Syryjskiej Republice Arabskiej, a zapewne jej wzbudzenie, gdzie oddziały rosyjskie dozbrajały reżim Prezydenta Hafiza al-Assada stosujący masowe egzekucje, w tym broń chemiczną przeciwko własnej ludności cywilnej oraz blokowały wykonanie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 7. Wiele wskazuje na przejęcie przez aparat Władimira Władimirowicza Putina istotnych struktur władzy w Niemczech oraz użycie ich do rozbijania struktur Unii Europejskiej, czego przykładem może być korumpowanie na masową skalę urzędników Unii  (7)  
    Tu jest lista polityków europejskich, którzy ulegając uzależniającym naciskom Władimira Władimirowicza Putina działają obecnie otwarcie wbrew interesom krajów Europy: http://zbyszek.evot.org/gazprom .  

  .

Napaści te i zbrodnie nie są w obecnej wersji głównym przedmiotem naszego wniosku, choć stanowią silny dowód pośredni. Ich pełne wyjaśnienie będzie zapewne możliwe dopiero po uzyskaniu dostępu do archiwów państwowych Rosji i innych państw. Niemniej ich przedstawienie w tym wniosku jest zasadne, bo sam fakt związków tych zjawisk społecznych ze stworzonym i kierowanym przez Władimira Władimirowicza Putina aparatem państwowym poraża ogromem zbrodni inspirującym możliwych naśladowców do spontanicznego powstawania następnych zbrodniczych sprzężeń zwrotnych. Oznacza to, że działania Władimira Władimirowicza Putina choć tylko czasami określić można mianem zbrodni wojennych lub zbrodni ludobójstwa, uruchamiają lawinę takich zbrodni !
Przywódcy struktur władzy ponoszą naszym zdaniem współodpowiedzialność nie tylko ze bezpośrednie zlecenia zbrodni, lecz także za mechanizmy społeczne, które tworzą, a które są a tym przypadku celowo zbrodniczej natury.

4. Władimir Władimirowicz Putin, co jest główną częścią naszego przedłożonego tym pismem wniosku, jest zleceniodawcą agresji wojskowej (wojny) przeciwko Ukrainie mającej na celu unicestwienie narodu ukraińskiego oraz przejęcie kontroli  (8)  
  Zob. przypis nr.2.  

nad terytorium pozostałym po tej zagładzie. Dowodem na taki cel działania są publiczne wystąpienia Władimira Władimirowicza Putina, w których odmawia on narodowi ukraińskiemu nie tylko prawa samostanowienia, lecz w ogóle prawa do istnienia jako państwo. Stwierdzenia takie w ustach przywódcy politycznego rozporządzającego siłami zbrojnymi oznaczają zamiar ludobójstwa opisanego w Art.6 Statutu Rzymskiego tego Trybunału. .

Podczas tych działań wojennych dokonywane są zbrodnie na ludności cywilnej Ukrainy, na kobietach i dzieciach, atakowane i niszczone są budynki mieszkalne, szpitale, przedszkola, co jest dowodem zbrodni wojennych.

5. Konieczność niezwłocznego wydania wskazanych w pkt. 2 wniosku listów gończych oraz innych środków zapobiegających ewentualnym dalszym zbrodniom wynika z faktu trwania wojny, w szczególności z ataków na ukraińskie miasta: Kijów, Charków, Lwów i inne, podczas których giną mieszkańcy Ukrainy. Nieuzasadniona zwłoka w procedowaniu wniosku oznacza nie tylko śmierć cywilnych osób, lecz także ryzyko całkowitego zdławienia państwowości Ukrainy, co kwalifikuje się jako ludobójstwo, a także poważne ryzyko usuwania świadków za pomocą morderstw. To zmusza naszym zdaniem do niezwłocznego wystawienia listu gończego.

podpisujący:
Zbigniew Lisiecki Warszawa / Poland
Paweł Lenartowicz Warszawa / Poland
Paweł Zdun Warszawa / Poland

III. Uwagi:

1. Zastrzegamy sobie prawo uzupełnienia i rozszerzenia tego wniosku, a także jego ewentualnej korekty. Wysyłamy go w przyspieszony sposób w tej wersji ze względu na trwające obecnie zbrodnie wojenne dokonywane na narodzie ukraińskim, czemu system międzynarodowego prawa musi jak najszybciej zapobiec. Wniosek wpłynął do Trybunału w Hadze 1.03.2022 o godzinie 10:20, (informacja kuriera). Zapytanie o stan wniosku złożone 02.03.2022 o godznie 19:51 orzymało numer: Application number: 29836347531360493.

2. Ze względu na sam rozmiar zbrodni deprawujący całe ludzkie społeczeństwa poprzez tworzenie kryminalnych sprzężeń zwrotnych przebiegających przez instytucje państwowe (korumpowanie urzędników) prosimy o wsparcie naszego wniosku przez międzynarodowe instytucje oraz państwa i o zapewnienie przez nie możliwości bezpiecznego procedowania go w Trybunale.

3. Nie zbieramy sami ani nie publikujemy list poparcia pod tym wnioskiem, aby nie upubliczniać danych osobowych osób o podobnie krytycznej ocenie Władimira Władimirowicza Putina. Niemniej usilnie prosimy o kierowanie swojego ewentualnego poparcia lub posiadanych dowodów własnym pismem bezpośrednio do Trybunału w Hadze na adres:

    Międzynarodowy Trybunał Karny (International Criminal Court)
Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego
Po Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands

Takie poparcie pomoże Trybunałowi w wydaniu Międzynarodowego Listu Gończego niezwłowcznie, co jest merytorycznie konieczne, a nie dopiero po przekonaniu się, czy sędziom nie grożą konsekwencje zawodowe lub inne, jak to się zwykle odbywa.

4. Wiemy z mediów, że zarówno Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba złożył podobny wniosek do tego Trybunału, jak i Unia Europejska podjęła podobnie starania karne, lecz kierują one skargę przeciwko Rosji. Ten wniosek wraz z wnioskiem wydania Międzynarodowego Listu Gończego dotyczy natomiast Władimira Władimirowicza Putina, co jest konieczne ze względu na trwające nadal zbrodnie wojenne.